X Mohon maaf! Sebagian besar Audio lama di blog ini tidak bisa diputar disebabkan server audio yang bermasalah, jadi akan diusahakan untuk dialihkan ke server yang lain. Terimakasih!

JS Post by Label

Biografi Asy-Syaikh Abu Fairuz Abdurrohman bin Soekojo Al-Qudsiy Al-Indonesiy Al-Jawiy

Asy-Syaikh Abu Fairuz Abdurrohman Al-Jawiy Al-Indonesiy .

NAMA

Nama kelahiran beliau: Hardi Wibowo

Nama Islamiy: Abu Fairuz Abdurrohman bin Soekojo Alu Thuriy Al Indonesiy Al Jawiy Al Qudsiy.

KELAHIRAN

Beliau حفظه الله lahir di kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia; pada tanggal 28 Jumadal Ula 1398 H (6 Mei 1978 M), dari pasangan suami istri, keluarga Muslimin dengan nama Sang Ayahanda: Soekojo, pengajar di Universitas Muria Kudus, dan mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negri 3 Kudus. Beliau itu dari keturunan keluarga mulia: Karto Menggik. Semoga Alloh ta'ala memelihara beliau dari segala kejelekan di dunia dan Akhirat.

Nama Sang Ibunda: Endang Pudjiningsih, mantan Penilik Sekolah Dasar di kecamatan Mejobo, di Kabupaten Kudus, dan mantan Kepala Sekolah Dasar di Tenggeles, Kudus. Beliau itu dari jalur keturunan bangsawan: Pangeran Singopadon.

Semoga Alloh ta'ala memelihara beliau dari segala kejelekan di dunia dan Akhirat.

MENUNTUT ILMU

Penulis ( As Syaikh Abu Fairuz حفظه الله ) menimba ilmu di DARUL HADITS AS SALAFIYYAH di Dammaj, Sho'dah, Yaman,pada FADHILATUSY SYAIKH AL MUHADDITS AL 'ALLAMAH ABU ABDIRROHMAN YAHYA BIN ALI AL HAJURIY AL YAMANIY, dan para ulama yang lain (semoga Alloh menjaga yang masih hidup di antara mereka, dan merohmati yang telah meninggal) selama lebih dari sebelas tahun hingga Asy Syaikh Yahya keluar dari Yaman dan menetap sementara di Saudi Arabia.

Si penulis juga belajar pada puluhan masyayikh saat di Dammaj, dan mengambil faidah para masyayikh yang datang dari berbagai tempat di Yaman sendiri, Mesir, Yordan dan yang lainnya.

Lalu saat serangan syi'ah rofidhoh terhadap Shon'a semakin mengganas, membunuhi orang yang tidak bersalah, merampok harta sebagian pelajar, meledakkan masjid-masjid Muslimin dan menghinakan mushhaf Al Qur'an, Kedutaan Indonesia dan Kedutaan Malaysia memutuskan untuk pulang bersama warganya, maka Si penulispun terpaksa meninggalkan Yaman tercinta pada tanggal 14 Jumadal Akhiroh 1436 H. Kedua kedutaan yang mulia mengidzinkan Si penulis untuk pulang mengikuti rombongan Kedutaan Malaysia.

Kemudian Si penulis masuk ke wilayah Jazan-Saudi pada tanggal 15 Jumadal Akhiroh 1436 H, dan Si penulis dijumpai oleh FADHILATUSY SYAIKH ABU ABDIRROHMAN ADIL BIN AHMAD ALI SYAIKH, yang selama ini telah saling berhubungan lewat surat dan telpon. Dan Si penulis membaca banyak hadits dengan sanadnya di hadapan beliau. Beliau adalah imam dan khothib dari Masjid Jami' di Shobya-Jazan, dan beliau adalah murid Mufti Saudi bagian Selatan: ASY SYAIKH AHMAD BIN YAHYA AN NAJMIY yang telah meninggal, semoga Alloh merohmatinya, dan semoga Alloh memelihara Asy Syaikh Adil dan membalas beliau dengan pahala terbaik.

Daftar Nama Masyayikh Abi Fairuz:

Dengan karunia Allah ta'ala; Abu Fairuz Al Indonesiy Al Jawiy وفقه الله mendapatkan ilmu dari banyak masyayikh. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut:

1. Fadhilatusy Syaikh Al Imam Al Mufti Al Muhaddits Ats Tsiqoh Ats Tsabt Yahya Bin Ali Bin Ahmad Bin Ali Bin Ya'qub Al Hajuriy حفظه الله.

2. Fadhilatusy Syaikh Al Mufti Muhammad bin Ali bin Hizam Al Ba'daniy Al Fadhliy حفظه الله.

3. Fadhilatusy Syaikh Al Muhaddits Yahya bin Utsman Al Hindiy Al Makkiy Al Mudarris حفظه الله.

4. Fadhilatusy Syaikh Al Muhaddits Ibrohim bin Ahmad Zhofroniy حفظه الله.

5. Fadhilatusy Syaikh Abu Abdillah Ahmad Bin Utsman Al Adaniy حفظه الله.

6. Fadhilatusy Syaikh Isa bin Muhammad Syammakhiy حفظه الله.

7. Asy Syaikh Al Fadhil Muhammad bin Muhammad bin Husain Az Zu'kuriy Al Hajuriy (Abu Dahdah) حفظه الله.

8. Asy Syaikh Al Mifdhol Abu Hatim Sa'id Bin Da'as Al Yafi'iy Al Masyusyiy رحمه الله (dibunuh oleh rofidhoh).

9. Fadhilatusy Syaikh Abu Bilal Kholid Bin Abud Al Hadhromiy An Nahawiy حفظه الله.

10. Asy Syaikh Al Mifdhol Abu Malik Abdulloh Bin Muhammad Bin Gholib Al Wushobiy Al Jabjabiy حفظه الله.

11. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Hamzah Muhammad Bin Husain Al 'Adaniy Al 'Amudiy حفظه الله.

12. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Hudzaifah Abdul Ghoni Al Umariy Adz Dzamariy حفظه الله

13. Fadhilatusy Syaikh Abu Anas Abdul Kholiq Al 'Imad Al Wushobiy حفظه الله.

14. Asy Syaikh Al Fadhil Hasan Ba Syu'aib Al Hadhromiy حفظه الله.

15. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Zaid Mu'afa Bin Ali Al Hudaidiy Al Mighlafiy حفظه الله.

16. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Ibrohim Muhammad Ba Roidiy Al Hadhromiy حفظه الله.

17. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Abdirrohman Ibnu Hasan Al 'Iroqiy Az Zindiy حفظه الله.

18. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Hazm -dan juga- Abu Anas Ahmad Bin Muhammad Al Bukhoriy Al Fulaniy At Tanbaktiy Al Maliy Dari Afrika Barat.

19. Syaikhuna Al Ghoyur As Salafiy Abu Ishaq Ayyub Bin Mahfuzh Bin 'Abud Ad Daqil As Syibamiy Al Hadhromiy رحمه الله (dibunuh oleh syi'ah rofidhoh).

20. Fadhilatusy Syaikh Abu Ashim Ihab bin Abdil Jalil Al 'Aththor Al Mishriy Al Iskandroniy حفظه الله.

21. Fadhilatusy Syaikh Abi Abdirrohman Jamil Bin Abdah Ash Shilwiy حفظه الله.

22. Fadhilatusy Syaikh Abi Abdissalam Hasan Bin Qosim Ar Roimiy حفظه الله.

23. Fadhilatusy Syaikh Abi Muadz Husain Al Hathibiy Al Yafi'y حفظه الله.

24. Syaikh Al Fadhil Abu Hatim Yusuf Bin 'Id Al Jazairiy حفظه الله.

25. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Hamzah Rojab bin Syahhat bin Jibril Al Mishriy حفظه الله.

26. Fadhilatusy Syaikh Abi Yahya Zakaria Al Yafi'iy حفظه الله.

27. Fadhilatusy Syaikh Abi Abdillah Zayid Bin Hasan Al Wushobiy Al Umariy حفظه الله.

28. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Hatim Said Bin Da'as رحمه الله (dibunuh oleh syi'ah rofidhoh).

29. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Munzir Salim Bin Ahmad Al Rodai'y حفظه الله.

30. Fadhilatusy Syaikh Abi Abdillah Thoriq Bin Muhammad Al Ba'daniy Al Ibbiy حفظه الله.

31. Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrahman Adil Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Syaikh Tinggal di Jazan Saudi, dari murid Syaikh Ahmad An Najmiy حفظه الله.

32. Asy Syaikh Al Fadhil Al Mujawwid Muhammad Asy Syarjabiy حفظه الله.

33. Asy Syaikh Al Fadhil Abdul Ahad bin Yusuf Al Hindiy Al Ghujaratiy حفظه الله.

34. Asy Syaikh Al Mifdhol Abu Muhammad Abdul Basith Bin Zaid Ar Roidiy حفظه الله.

35. Fadhilatusy Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Bin Yahya Bin Zaid Al Hajuriy Az Zu'kuriy حفظه الله

36. Fadhilatusy Syaikh Abi Bakr Abdurrozaq Bin Sholih An Nahmiy Adz Dzamariy حفظه الله.

37. Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrahman Abdirroqib Bin Ali Bin Ahmad Al Kaukabaniy حفظه الله.

38. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Abdillah Abdirrahman Bin Abdil Majid Asy Syamiriy حفظه الله.

39. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Syuhaib Abdul Alim Bin Ali Sharif Ash Shilwiy حفظه الله.

40. Fadhilatusy Syaikh Abu Amr Abdil Karim Bin Ahmad Al Hajuriy Al Umariy حفظه الله.

41. Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrahman Abdillah Bin Ahmad Bin Hasan Al Iryaniy حفظه الله.

42. Asy Syaikh Al Fadhil Abdillah Bin Lamah Al Khaulaniy حفظه الله.

43. Fadhilatusy Syaikh Al Qodhi Abi Muhammad Abdul Wahhab Bin Said Asy Syamiriy حفظه الله.

44. Asy Syaikh Al Karim Abu Abdil Aziz Ibrohim Bin Abdil Aziz Az Zabidiy Ad Dakhil حفظه الله.

45. Syaikhuna Al Mifdhol Abu Al Yaman Adnan Bin Husain Bin Ahmad Bin Sholih Al Misqoriy Al Hadaiy Adz Dzamariy حفظه الله.

46. Syaikh Abu Malik Ali Bin Hasan Al Baitiy Al Husainiy Al Lahjiy حفظه الله.

47. Syaikh Al Fadhil Al Qori' Al Mujawwid Abu Hafsh Umar Bin Muhammad Bin 'Askar Al Iroqiy رحمه الله (dibunuh oleh syi'ah rofidhoh).

48. Syaikh Al Fadhil Al Ghoyur As Salafiy Abu Usamah Adil Bin Muhammad Ash Siyaghiy Al Haimiy Ash Shon'aniy رحمه الله (dibunuh oleh syi'ah rofidhoh).

49. Syaikh At Thibb Al Mifdhol Isa Bin Muhammad Bin As Said Bin Isa Al Makhzumiy Al Quroshiy Al Mishriy حفظه الله.

50. Syaikh Al Fadhil Abu Abdirrahman Fath Bin Abdul Hafizh Bin Ismail Al Qodasiy حفظه الله.

51. Syaikh Qo'id Sya'lan An Nahawiy حفظه الله.

52. Syaikh Al Fadhil Abu Abdillah Kamal Bin Tsabit Bin Qoid Al Adaniy رحمه الله (dibunuh oleh rofidhoh).

53. Abu Hatim Muhsin Al Haimiy حفظه الله.

54. Asy Syaikh Al Fadhil Muhammad Bin Ibrohim Al Mishriy حفظه الله.

55. Asy Syaikh Al Mifdhol Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Hasan Al Hakamiy رحمه الله (dibunuh oleh syi'ah rofidhoh).

56. Asy Syaikh Al Fadhil Abi Abdillah Muhammad Ba Jammal Al Hadhromiy حفظه الله.

57. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Muhammad Abdul Karim bin Gholib Al Hasaniy حفظه الله.

58. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Hamzah Muhammad As Suwariy حفظه الله.

59. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Amr Ali Al Bannaiy Al Yafi'iy حفظه الله.

60. Asy Syaikh Al Fadhil Muhammad Al Azaziy حفظه الله.

61. Fadhilatusy Syaikh Abu Ishaq Muhammad Bin Sholih Al Qoisiy حفظه الله.

62. Syaikh Al Fadhil Abu Bashir Muhammad Bin Az Zu'kuriy رحمه الله (dibunuh oleh syi'ah rofidhoh).

63. Fadhilatusy Syaikh Al Musnid As Salafiy Abu Ibrohim Muhammad Bin Muhammad Bin Abdillah Bin Mani' Al Anisiy حفظه الله.

64. Asy Syaikh Al Fadhil Abul Abbas Ibrohim Bin Asy Syaikh Muhammad Bin Mani' Al Anisiy Ash Shon'aniy حفظه الله.

65. Asy Syaikh Al Mifdhol Al Ushuliy Abu Abdillah Manshur Bin Ali Bin Ahmad Al Adibiy At Ta'ziy حفظه الله.

66. Asy Sy aikh Al Fadhil Abu Abdirrohman Nawwas Bin Muhammad Al Hindiy As Sailaniy حفظه الله.

67. Fadhilatusy Syaikh Abu Abdillah Yahya Bin Muhammad Ad Dailamiy حفظه الله.

68. Fadhilatusy Syaikh Abu Ammar Yasir Al Adaniy حفظه الله.

69. Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrahman Abdil Hakim Bin Muhammad Bin Hasan Al Uqoiliy Ar Roimiy حفظه الله.

70. Asy Syaikh Al Fadhil Abu 'Ashim Abdulloh Ad Duba'iy حفظه الله.

71. Asy Syaikh Al Fadhil Abu 'Isa Ali Al 'Afariy حفظه الله.

72. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Ikrimah Walid Bin Fadhlil Maula As Sudaniy حفظه الله.

73. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Salman Alamuddin Bin Fadhlil Maula As Sudaniy حفظه الله.

74. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Muhammad Majid Al Mudarris Al Mishriy حفظه الله.

75. Asy Syaikh Al Fadhil Turki Al Yamaniy Al 'Abdiniy حفظه الله.

76. Asy Syaikh Al Fadhil Abul Walid Muhammad Bin Abdah Bin Muhammad Al Ahmadiy حفظه الله, tinggal di Jazan.

77. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Usamah Salim Bin 'Id Al Hilaliy وفقه الله.

78. Asy Syaikh Al Fadhil Abu Kholid Walid Bin Idris As Sulamiy Al Manisiy حفظه الله.

79. Abu Muhammad Ahmad An Nahawiy Al Wushobiy وفقه الله.

80. Asy Syaikh Al Fadhil Muhammad Romzan وفقه الله.

81. Muhammad Bin Abdul Wahhab Al Wushobiy رحمه الله (terjerumus dalam fitnah Mar'iyyah).

82. Abdul Aziz Al Buro'iy وفقه الله (terjerumus dalam fitnah Mar'iyyah).

83. Muhammad bin Abdillah Al Imam Ar Roimiy وفقه الله (terjerumus dalam fitnah Mar'iyyah).

84. Abdullah Adz Dzamariy وفقه الله (terjerumus dalam fitnah Mar'iyyah).

85. Ali Al Rozihiy وفقه الله (terjerumus dalam fitnah Mar'iyyah).

86. Abdur Rahman Bin Mar'iy Al Adaniy رحمه الله (pemimpin fitnah Mar'iyyah, tapi telah meninggal, dibunuh si jahat rofidhoh).

87. Abdullah Bin Mar'iy Al Adaniy As Syihriy وفقه الله (terjerumus dalam fitnah Mar'iyyah).

88. Abu Aziz Hasan Bin Nur Al Murowwa'iy وفقه الله (terjerumus dalam salah satu hizbiyyah).

89. Abu Malik Ar Riyasyiy An Nufailiy وفقه الله (terjerumus dalam fitnah Mar'iyyah).

90. Abu Amr Az Zabidiy حفظه الله.

91. Abu Turob Saif bin Hadhr Al Indonesiy Al Jawiy حفظه الله.

92. Abu Salman Muhammad Bin Ali Bin Sholih Al Yamaniy Ash Shiroriy حفظه الله.

93. Al Ustadz Abu Muqbil Ali Abbas Al Indonisiy As Sulawisiy حفظه الله.

94. Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Ali bin bin Adam Al Itsyubiy حفظه الله.

95. Fadhilatusy Syaikh Muhammad Amin bin Abdillah Al Arumiy Al Harariy حفظه الله.

96. Fadhilatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Ar Rajihiy حفظه الله.

97. Fadhilatusy Syaikh Abdullah bin Muhammad Amin Asy Syinqithiy حفظه الله.

98. Fadhilatusy Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar Ruhailiy حفظه الله.

99. Fadhilatusy Syaikh Shalih bin Sa'd As Suhaimiy, dan beliau itu buta matanya, حفظه الله.

100. Asy Syaikh Al Fadhil Faihan bin Syimaliy Al Mathiriy, dan beliau itu buta matanya, حفظه الله.

101. Asy Syaikh Al Fadhil Muhammad Sa'd bin Ahmad Al Yubiy حفظه الله.

102. Asy Syaikh Al Fadhil Abdullah Ghunaim حفظه الله.

KARYA TULIS

Selama ini beliau telah menulis karya tulis/ buku/ kitab hingga mencapai lebih dari seratus dua puluh tiga judul dengan bahasa Arab dan telah direkomendasikan / taqdim oleh masyaikh baik Yaman, Saudi, dan negeri lainya. Diantaranya telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia dan melayu dan di cetak dalam bentuk kitab/buku. Diantara karya tulis beliau adalah:

1. "Al Bayanut Tathriziy 'Ala Tajridit Tauhid Lil Maqriziy"
Taqdim / Kata pengantar : Asy Syaikh Al Fadhil Abu Abdirrohman Nawwas bin Muhammad Al Hindiy حفظه الله (Dari India).

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dengan judul "Pemurnian Tauhid".

2. "Mu'taqodul Imamisy Syafi'iy Fi Asma Wa Shifatil Bariy"
Taqdim / Kata Pengantar serta Ijazah Dari Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Adil Bin Ahmad Ali Syaikh حفظه الله (Dari Jazan, Saudi).

Buku ini adalah syaroh terhadap fatwa Al Imam Al 'Azhim Muhammad bin Idris Asy Syafi'iy رحمه الله tentang aqidah yang benar mengenai nama-nama dan sifat- sifat Alloh ta'ala. Buku ini belum diterjemahkan (tercetak dalam bahasa Arob).

3. "Fatawal 'Ulama Fi Fitnati Da'isy Ad Dahma"
Buku ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dengan judul: "Fatwa Ulama Tentang Fitnah ISIS Yang Tengah Membara".

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abi Abdillah Thoriq Bin Muhammad Al Khoyyath Al Ba'daniy حفظه الله (Dari Yaman).

4. "Hukmul Ja'l Wal Ujroh 'Ala Ta'limid Din Wa Qiroatir Ruqyah"
Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: "Hukum Mengambil Upah Dari Pengajaran Agama Dan Pembacaan Ruqyah".

Taqdim / Kata Pengantar Dari Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Abdurroqib bin Ali Al Kaukabaniy, semoga Alloh menjaga beliau, (Dari Yaman) dan Fadhilatusy Syaikh Muhammad Bin Ali Bin Hizam Al Ba'daniy, semoga Alloh menjaga Beliau, (Dari Yaman).

5. "Muhasabatul A'mal Wal 'Awaqib 'Inda Hululil Balaya Wal Mashoib"
Buku ini masih dalam proses penerjemahan dengan judul: "Mengoreksi Amalan Dan Kesudahan Saat Datangnya Bencana dan Ujian."

Foto Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Isa Bin Muhammad Syammakhiy حفظه الله Dari Jazan, Saudi).

6. "Al I'tishom Bid Dinil 'Atiq Bi Bayani Hukmit Tashfiq"
Buku ini membahas tentang hukum bertepuk tangan bagi kaum pria dan bagi kaum wanita, dan buku ini belum diterjemahkan.

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Adil Bin Ahmad Ali Syaikh حفظه الله (Dari Jazan, Saudi).

7. "Tamhidul Bidayah Lil Badiina Fi 'Ilmir Riwayah"
Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Malaysia, dengan judul: "Ilmu Hadits Untuk Pemula".

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Mu'adz Husain Bin Mahmud Al Yafi'iy Al Hathibiy, Semoga Alloh Menjaga Beliau, (Dari Yaman).

8. "Al Mathoyal Haniyyah Taisir Fahmil Baiquniyyah"
Buku ini menjelaskan tentang syair "Baiquniyyah" dalam bidang ilmu hadits, dan buku ini belum diterjemahkan.

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Adil Bin Ahmad Ali Syaikh حفظه الله (Dari Jazan, Saudi).

9. "Tabsyirul Mustami' Bi Talkhishil Muqni'"
Buku ini adalah ringkasan dari kitab "Al Muqni'" karya Ibnun Nahawiy dalam bidang ilmu hadits, dan buku ini belum diterjemahkan.

Taqdim / Kata Pengantar Asy Syaikh Al Fadhil Abul Mundzir Salim Bin Ahmad Al Yamaniy Ash Shobahiy حفظه الله (Dari Yaman).

10. "Natsrul 'Anbar Syarh Haditsin Nahyi 'Anil Munkar"
Buku ini adalah menjelaskan seluk-beluk hadits amar ma'ruf dan nahi munkar, dan buku ini belum diterjemahkan.

Taqdim / Kata Pengantar Dari Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Abdurroqib bin Ali Al Kaukabaniy, semoga Alloh menjaga beliau, (Dari Yaman).

11. "Syarh Hadits Kalimatit Tauhid Wa Bulughiha Ila 'Arsyil Majid"
Buku ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan Melayu dengan judul: "Kalimat Tauhid Mencapai 'Arsy Al Majid".

Rekomendasi Fadhilatusy Syaikh Abu Bakr Abdurrozzaq Bin Sholih Adz Dzamariy An Nahmiy, Semoga Alloh Menjaga Beliau, (Dari Yaman).

12. "Al Maulidun Nabawiy: Bainal Ihtifal Bihi Wa Baina 'Alamatil Hubbil Haqiqiy"
Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Melayu dengan judul: "Maulid Nabi Dan Bukti Cinta Sejati".

Taqdim / Pengantar Asy Syaikh Al Fadhil Abul Mundzir Salim Bin Ahmad Ash Shon'aniy Ash Shobahiy, Semoga Alloh Menjaga Beliau, (Dari Yaman).

13. "Izalatul Ghiyam 'An Hali Abwai Sayyidil Anam 'Alaihish Sholatu Was Salam"
Buku ini menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Si penulis tentang berita-berita Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa kedua orang tua beliau itu ada di dalam Neraka. Buku ini belum diterjemahkan.

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid bin Ali Az Zu'kuriy Al Hajuriy حفظه الله (Dari Yaman).

14. "As Sunnatun Nabawiyyah Hujjatun Mustaqillatun Syar'iyyah"
Buku ini untuk memenuhi permintaan ikhwah untuk membantah para pengingkar sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم . Buku ini belum diterjemahkan.

Rekomendasi Asy Syaikh Al Mifdhol Abu Abdirrohman Muhammad bin Muhammad bin Husain Az Zu'kuriy Al Hajuriy حفظه الله (Dari Yaman).

15. "Nushrotus Sunnatith Thohiroh Wa Tashhih Mafhumin Nahyi 'An Libasisy Syuhroh"
Buku ini untuk memenuhi permintaan ikhwah untuk membantah orang yang melarang pemakaian sorban dan jubah di negri ajam. Buku ini belum diterjemahkan.

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Abdurroqib bin Ali bin Ahmad Al Kaukabaniy حفظه الله Dari Yaman).

16. "Al Fathur Ruhaniy Fir Roddi 'Ala Abdillah Al Bukhoriy Al Muftaril Janiy"
Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Melayu dengan judul: "Pembukaan Sanubari, Pelurusan Tuduhan Abdulloh Al Bukhori".

Taqdim / Kata Pengantar Asy Syaikh Al Mifdhol Abdulloh Bin Muhammad Al Wushobiy Al Jabjabiy, semoga Alloh menjaga Beliau, (Dari Yaman).

17. "At Taudhihatul Jaliyyah Fi Aushofil Hizbiyyin Wal Hizbiyyah"
Buku ini membahas tentang sifat-sifat dan karakter hizbiyyin (kelompok yang sesat dan berkelompok-kelompok tidak sesuai dengan ajaran Al Qur'an, As Sunnah dan para Salaf). Masih berbahasa Arab.

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Yahya bin Ali Al Hajuriy (Dari Yaman), Fadhilatusy Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al Ba'daniy حفظه الله (Dari Yaman), dan Fadhilatusy Syaikh Abu Abdillah Thoriq Bin Muhammad Al Khoyyath Al Ba'daniy Dari Yaman, حفظهم الله

18. "Ibrozul Bayyinat 'Ala Ba'dhi Ahkamish Sholawat"
Buku ini menjawab beberapa pertanyaan ikhwah tentang berbagai masalah yang terkait dengan sholat. Masih berbahasa Arab.

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid bin Yahya Az Zu'kuriy Al Hajuriy حفظه الله Dari Yaman).

19. "Al Hajrusy Syar'iy Bainal Muqoshshir Wal Mugholiy"
Buku ini menjawab pertanyaan tentang hikmah-hikmah hajr (pemboikotan) terhadap para pengekor hawa nafsu, jika dijalankan sesuai dengan syariat. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dengan penjelasan para ulama; hajr itu punya minimal lima belas hikmah, asalkan dijalankan tidak berlebihan dan tidak pula dengan kadar yang kurang. Masih berbahasa Arab.

Taqdim / Rekomendasi Asy Syaikh Al Fadhil Abul Mundzir Salim Bin Ahmad Al Yamaniy Ash Shobahiy حفظه الله Dari Yaman).

20. "Tashhih Mafahimil 'Abid Syarh Kasyfisy Syubuhat Fit Tauhid"
Buku ini membahas tentang kerancuan-kerancuan yang disebarkan oleh para penyembah selain Alloh, dan bagaimana cara membantahnya. Belum diterjemahkan.

Kata Pengantar Asy Syaikh Al Mifdhol Abdulloh Bin Muhammad Al Wushobiy Al Jabjabiy, semoga Alloh menjaga Beliau, (Dari Yaman) dan Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Abdurroqib bin Ali Al Kaukabaniy, semoga Alloh menjaga beliau, (Dari Yaman).

21. "Ar Rifqu Fid Da'wah, War ruju' Ila Ulamail Ummah Fil Umuril Mudlahimmah"
Buku ini adalah menjelaskan tentang pentingnya dan perincian kelembutan di dalam dakwah, dan pentingnya rujuk pada ulama di dalam permasalahan - permasalahan yang besar. Buku ini belum diterjemahkan.

Rekomendasi Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Abdurroqib bin Ali Al Kaukabaniy, semoga Alloh menjaga beliau, (Dari Yaman).

22. "Ahkam Syahril Muharrom Wa Bida'uh"
Buku ini membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan bulan Muharrom dan kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi di bulan itu. Buku ini telah diterjemahkan dengan judul: "Muharrom Yang Mulia, Cara Meraih Pahala, Dan Bid'ah-bid'ah Di Dalamnya".

Rekomendasi dan Ijazah Fadhilatusy Syaikh Abu Abdirrohman Adil Bin Ahmad Ali Syaikh حفظه الله (Dari Jazan, Saudi) Tentang Hadits Musalsal Bulan Asyuro.

23. "Mahkamah Baina Dzawil Hijr Fi Afdholi Ashnafi Zakatil Fithr"
Buku ini membahas jenis zakat fitri yang paling utama. Masih berbahasa Arab.

Taqdim / Kata Pengantar Fadhilatusy Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al Ba'daniy حفظه الله (Dari Yaman).

24. "Al Ajwibatus Saniyyah 'Ala 'Asyarot Asilatin 'Aqodiyyatin Wa Manhajiyyah"
Buku ini menjawab sejumlah pertanyaan para ikhwah yang terkait dengan aqidah dan manhaj. Masih berbahasa Arab.

Taqdim / Kata Pengantar Asy Syaikh Al Fadhil Abu Salman Muhammad Bin Ali Ash Shiroriy حفظه الله (Dari Yaman).

25. "Tahdzirul Muslimin Min Fitnatid Dunya Wa Imlail Kafirin"
Buku ini memperingatkan tentang bahaya ketertipuan oleh fitnah dunia dan gemerlapnya kehidupan orang-orang kafir. Masih berbahasa Arab.

Foto Kata Pengantar Asy Syaikh Al Fadhil Abu Salman Muhammad Bin Ali Ash Shiroriy حفظه الله (Dari Yaman).

26. "Bisyarotul Abaa Bi Ijabatis Sualat 'Anil Abna"
Buku ini menjawab beberapa pertanyaan sebagian ikhwah tentang pendidikan anak dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Judul Terjemah Bebas: "Jawaban Islami, Tentang Si Buah Hati".

Taqdim / Kata Pengantar Asy Syaikh Al Fadhil Abu Salman Muhammad Bin Ali Ash Shiroriy حفظه الله (Dari Yaman).

27. Dan masih banyak yang lainya……
-
Semoga Allah menjaga beliau, keluarga beliau dan seluruh segenap kaum muslimin dimana pun berada.
والحمد لله رب العالمين

Sumber:  t.me/dars_syaikh_abu_fairuz/7
Diposting & Diedit seperlunya di Blog ini.
...
Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال